ปีการศึกษา 2558 I กิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในโอกาส "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559
มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
เข้าร่วมจำนวน 1,300 คน ในโอกาสนี้
ประธานในพิธีโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และคณะภราดาได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรม จำนวน 11 คน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนส่งตัวแทนกองลูกเสือ
เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2016
(Catholic Media Awards 2016)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพ
ชมภาพกิจกรรม
   
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน 6 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และฟิสิกส์จำนวน 6 คน
เข้าร่วมอบรมสุดยอดการสอนสำหรับครูยุคใหม่
(Exellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0 )
ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนจิตอาสา
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมแจก อาหาร ขนม และของว่าง
ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพ
ณ บริเวณสนามหลวง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
นำโดย ท่านอธิการประภาส  ศรีเจริญ
พร้อมคณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และพนักงาน จำนวนกว่า 5,000 คน
จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี
เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูและนักเรียนอนุบาล
ร่วมใจแปรอักษร"วันรวมพลังแห่งความภักดี"
หลังจากนั้นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
บริเวณโดยรอบอาคารเรียน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.1
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกการถอดบทเรียน
เรียนรู้กิจกรรมตามฐาน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี 2559-2560
มาถ่ายทำภาพยนต์สั้นเพื่อแสดง
ให้เห็นความศรัทธา
ของชาวปากน้ำโพที่มีต่อองค์
เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
และเป็นการประชาสัมพันธ์
งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
เทศกาลตรุษจีน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมสะเต็มศึกษา
ณ ลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ นำคณะครูและนักเรียนจิตอาสา
จำนวน 100 คน ร่วมงาน 50 ปี น้อมรำลึกตามรอยพระพุทธบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
และบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
จำนวน 50 รูป
พิธีเปิดนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนิน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว
บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

ชมภาพกิจกรรม

   
การฝึกอบรมและสอบเครื่องหมาย
วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
นักเรียนชั้นม.5-6
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป -ความรู้เบื้องต้น
ของนักเรียนชั้น ม.4
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนเป็นสถานที่ลงคะแนน
สรรหากรรมการดำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
เวลา 08.00-15.00 น
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรม English Week
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 17 พฤศจิายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

การประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมตัวแทนครูเข้าร่วมประชุม
ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบ
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ณ โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมการแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดน
สุดยอด รด.พันธ์แกร่ง
ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 31
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
14 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้คณะครูและตัวแทนนักเรียน ป.4-6
มอบกระทงกะลาให้ชุมชนหน้าผา
ชมภาพกิจกรรม
   
14 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้คณะครูและตัวแทนนักเรียน
ระดับอนุบาล ป.1-6 และ ม.1-3
ได้นำกระทงใบตองและกระทงกะลา
ไปมอบให้กับวัดไทรใต้ จำนวน 250 กระทง
ชมภาพกิจกรรม
   
14 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประเพณีลอยกระทง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้คณะครูและตัวแทนนักเรียน ม.4-6
มอบกระทงให้กับ
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม
   

ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และคณะครูคาทอลิกลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมพิธีปิดอย่างเป็นทางการ
ปีศักดิ์สิทธ์แห่งพระเมตตา ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา
วันที่ 13 พฤศจิกกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ไปเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ขอขอบคุณ คุณครู นักเรียน
ที่ทุ่มเท ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ร่วมสวดอุทิศแด่ อันตน วินัย เนื่องพลี
คุณน้าของท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ที่อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
จัดพิธีถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานในพิธีโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยภราดาพิชิต เวชรักษ์
ที่ปรึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ณ บริเวณหน้าอาคารเบนิลด์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
คุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6
จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากวิทยากรชุมชนหน้าผา
มาให้ความรู้เรื่องการทำกระทงกะลา
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์อนามัยที่ 8 มาตรวจติดตามภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีีนครสวรรค์
ประจำปี 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ และคณะผู้บริหาร
ประชุมและให้โอวาทแก่คุณครูและนักเรียน
ที่จะไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.1-5 และ ม.1-2
รับการทดสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบกลาง
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
- นักเรียนชั้น ป.1-5 ชมภาพกิจกรรม
- นักเรียนชั้น ม.1-2 ชมภาพกิจกรรม
   
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
- นักศึกษาวิชาทหาร ชมภาพกิจกรรม
- ลูกเสือวิสามัญ ชมภาพกิจกรรม
-ลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ชมภาพกิจกรรม


   

ขอบคุณ คุณครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือ เนตรนารี ทุกท่าน ที่มีจิตอาสา
กางร่มรับส่ง น้องๆ เข้าห้องเรียน
ช่วยกันดูแลนักเรียนและผู้ปกครองในวันที่ฝนตกหนัก
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
เพื่อให้การจราจรคล่องตัว
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ค่ายไอซีทีระดับประเทศ
โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2016”
ณ สถาบันวิชาการ TOT จ.นนทบุรี
การแสดงของนักเรียนของเราในคืนนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559
- วันแรกของการเข้าค่าย วันที่ 9 พ.ย.59 ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมรอบกองไฟ วันที่ 9 พ.ย.59 ชมภาพกิจกรรม
- วันที่สองของการอบรม วันที่ 10 พ.ย.59 ชมภาพกิจกรรม
- วันที่สามของการอบรม วันที่ 11 พ.ย.59 ชมภาพกิจกรรม
   
เยี่ยมชมวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
ทีมีความหมายและจุดเริ่มต้น
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส
สวดภาวนาขอให้ทุกๆคนมีความเชื่อ ศรัทธา
มีโอกาสได้ภาวนาร่วมกัน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
แวะเยี่ยมให้กำลังใจเณรใหญ่ลาซาลที่บ้านสามพราน
พร้อมทั้งนำข้าวสาร อาหารแห้ง มามอบให้
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
เยี่ยมคณะเซอร์และคุณแม่ เซอร์มารีย์ เบเนดิกตา
ที่อารามคาร์แมล สามพราน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะครูคาทอลิกลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ได้เดินทางมาฟื้นฟูจิตใจและร่วมเดินเข้าประตูศักดิ์สิทธ์
แห่งพระเมตตา ณ สักการสถาน
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีปิดเป็นทางการในเย็นวันนี้.
ขอขอบคุณ คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ที่ได้มาแบ่งปันความเชื่อ ให้ข้อคิด
และจัดวจนพิธีกรรมได้อย่างดี บรรยากาศชวนศรัทธา
ประทับใจคณะครูทุกคน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครสวรรค์ เขต 1
มาตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนคร สวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
คณะภราดา ตัวแทนครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีโปรดศีลล้างบาป ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ขอขอบคุณครูและนักเรียนจิตอาสา
ที่มาช่วยกันแยก ข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อจัดชุดนำไปมอบให้กับ วัด ผู้ยากไร้
และชุมชนใกล้เคียงต่อไป
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ขอขอบคุณครูและนักเรียนจิตอาสา
ที่มาช่วยกันแยก ข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อจัดชุดนำไปมอบให้กับ วัด ผู้ยากไร้
และชุมชนใกล้เคียงต่อไป
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้รับเกียรติจากท่านธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายอภิสรรค์ สง่าศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 28 รูป
มีคณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและพนักงาน ร่วมในพิธี
ประมาณ 5,000 คน
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 259
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคุณครูทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 38
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6
ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
บรรยากาศการเรียนวันแรกของการใช้ระบบ
การเรียน Learn Education ของนักเรียนชั้น ป.6
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
บรรยากาศการเรียนวันแรกของการใช้
ระบบการเรียน Learn Education
ของนักเรียนชั้น ม.3
ชมภาพกิจกรรม
   
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
คณะภราดา ครู นักเรียน จำนวน 100 คน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงวันผู้ตาย
อุทิศแด่ดวงวิญญาณคณะภราดา
ครู นักเรียนของโรงเรียนที่เสียชิวิต
ไปแล้ว โดยคุณพ่อนฤนาท ปานกรด
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
โดยมีคณะครู นักเรียนคาทอลิก
และตัวแทนครูพุทธ เข้าร่วมในพิธี
ชมภาพกิจกรรม
   
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ประชุมนักเรียนชั้น ป.6และม.3
เพื่อแนะนำและทำความเข้าใจ
เรื่องระบบการเรียน Learn Education
ชมภาพกิจกรรม
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).