ปีการศึกษา 2558 Iกิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.
นักเรียนจิตอาสาระดับม.1-6 มาเรียนรู้
การทำริบบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อถวายแด่พ่อหลวง
และนำไปบริการแก่ประชาชนต่อไป
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
มอบกระเช้าให้กับ บราเดอร์บัญชา
เพื่อนำไปมอบให้กับอธิการวิกตอร์ กิล มูโน๊ส
ขอให้ท่านอธิการหายป่วยในเร็ววัน
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดประชุมผู้ให้บริการ รถรับ-ส่ง นักเรียน
เรื่อง " ระเบียบว่าด้วยการควบคุมดูแลรถโรงเรียน "
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย เกษสุภะ
รอง สว.จร. สภ.เมืองนครสวรรค์
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎจราจร
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ให้กับผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
ชมภาพกิจกรรม
   
   

คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูคาทอลิก
ตัวแทนครูพุทธ และสัตบุรุษ ชุมชนใกล้เคียง
ร่วมสวดปิดเดือนแม่พระ
ที่วัดน้อย นักบุญ ยวง เดอ ลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู
ศึกษาดูงาน "รวมพลังเรียนรู้อย่างพอเพียง
สัญจรภาคเหนือ"
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก
วันที่ 30 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีบูชาขอบพระคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และภาวนาเพื่อการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
มีคณะภราดา ผู้บริหาร ครูคาทอลิก ตัวแทนครูพุทธ
และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี จำนวน 200 คน
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคต ครบ 15 วัน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพ เวลา 13.00 น.
โดยมีคณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น.
คณะภราดา ผู้บริหาร และครูระดับ ป.1-6
ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิและจุดเทียนแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ลานคุณธรรม อาคารเบนิลด์
ชมภาพกิจกรรม
   
ฝ่ายอภิบาลจัดประชุมคุณครูคาทอลิก
เพื่อเตรียมงานกิจกรรมคาทอลิก
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
ประธานโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เข้ารับฟังการประกาศผลสอบ
โดยมีท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และคุณครูสอางค์ สุรพัฒน์
หัวหน้าช่วงชั้น ให้โอวาทกับนักเรียน
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
นักเรียนทุกระดับเข้าร่วม
วจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีสวดภาวนาทางศาสนาคริสต์
ศาสนาพุทธและสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที
และร่วมลงนามถวายอาลัย
ประธานในพิธีโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
- รอบที่ 1 นักเรียนระดับ ม. 4-6 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 2 นักเรียนระดับ ป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 3 นักเรียนระดับ ป.4-6 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 4 นักเรียนระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 5 นักเรียนระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมกิจกรรม
นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในช่วงเวลาพักกลางวัน
ณ ลานคุณธรรม อาคารเบนิลด์
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
คณะภราดา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
พนักงานและแม่ค้า
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พร้อมใจร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
และลงนามถวายอาลัย
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งได้ตั้งปณิธานจะเป็นทำความดี
และร่วมสืบสานงานของพ่อหลวงต่อไป
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนประจำ
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3
เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน
และรับผลการเรียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 6
เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน
พร้อมทั้งรับผลการเรียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
ชาวลาซาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ทรงสร้างคุณูปการ
ให้กับแผ่นดินไทย
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดพวงมาลา
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 2559
ขอขอบคุณทีมงานคุณครูศิลปะ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร
คณะครูลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ประธานในพิธีโดยคุณพ่อกูตัง
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
พร้อมกับคริสตชนทั่วทั้งประเทศไทย
ที่ร่วมใจกันในพิธีทางคริสตศาสนา
ตลอดระยะเวลา 9 วัน
โดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559 
ก่อนเริ่มการประชุม มีพิธีสวดภาวนา
ทางศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธและสงบนิ่ง
เป็นเวลา 9 นาที
โดยคณะภราดา ผู้บริหาร ครู
พร้อมใจขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ประธานในพิธีโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ชมภาพกิจกรรม
   

ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ และตัวแทนครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พร้อมกับผู้นำศาสนาได้แก่ ศาสนาอิสลาม
คริสต์นิกายโปแตสแตนต์ และคาทอลิก
ร่วมกันสวดภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยตัวแทนครู
เยี่ยมให้กำลังใจคุณครูที่เข้ารับการอบรม
ค่ายลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง W.B.
ณ แคมป์อนุชน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูผู้มีจิตอาสารับย้อมผ้าสีดำ
สำหรับครู คนงาน
คุณครูท่านใดที่สนใจมาเรียนรู้ด้วยกัน
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู พนักงาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะภราดา
ผู้บริหาร ครู และพนักงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกันสวดภาวนาตั้งจิตอธิษฐาน
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกช่วยอำนวยพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะภราดา ผู้บริหาร
ครู และพนักงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2
โดยอาจารย์เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2559
- ชุด ที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 3 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 4 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 5 ชมภาพกิจกรรม
   

การอบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1
โดยอาจารย์เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559
- ชุด ที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 3 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 4 ชมภาพกิจกรรม
- ชุด ที่ 5 ชมภาพกิจกรรม

- ชุด ที่ 6 ชมภาพกิจกรรม

   
คุณครูเข้ารับการตรวจสุขภาพครู
รอบที่ 2
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนว STEM Education
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูจำนวน 25 คน
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการเขียนผังความคิด
วันที่1-2ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี2559
รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).