ปีการศึกษา 2558 I กิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
ขอขอบคุณ ทีมงานจากคริสตจักรนครสวรรค
์มามอบหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
จำนวน 3000 เล่ม แจกฟรีให้กับผู้บริหาร
ครู นักเรียน วันพุธที่ 29 มิ.ย.2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นักเรียนชั้น ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและระเบียบวินัยใหกับนักเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นักเรียนชั้น ม.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและระเบียบวินัยใหกับนักเรียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นักเรียนชั้น ม.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและระเบียบวินัยใหกับนักเรียน
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรม งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่
ดวงวิญญาน ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย
(น้องชายท่านพิบูลย์)
ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 26 มิถุนายน
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
ชมภาพกิจกรรม

   
Thai Young Brothers Assembly
La Salle Nakhonsawan Thailand 24-25 June,2016
ชมภาพกิจกรรม
   
ฟุตซอลวันต่อต้านยาเสพติด
นัดพิเศษระหว่างคณะภราดาลาซาล
กับคณะครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีกล่าวสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
- วันที่ 23 มิ.ย. ระดับมัธยมชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ชมภาพกิจกรรม

   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครู
และตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในงาน
“เฉลิมพระเกียรติ มหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ณ มณฑลทหารบกที่ 31 (ค่ายจิรประวัติ)
วันที่ 18 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม Philippine and Thailand Friendship Day
ซึ่งไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2492 และมีความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับฟิลิปปินส์
อย่างใกล้ชิดมายาวนาน
ท่านอธิการ คณะผู้บริหาร ผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครููฟิลิปปินส์ จำนวน 8 ท่าน
นักเรียนร่วมร้องเพลง Give Tank ร่วมกัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
รอบที่ 1 ม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 2 ป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 3 ป.4-6 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 4 ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
   
ผู้บริหารและตัวแทนคุณคุณครูจำนวน 15 คน
เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2559”
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
ครูทัศนีย์ กรรณิกา และครูปิยนันท์ สังขรัตน์
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ลับให้คม บ่มให้ลึก”
และเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice)
กิจกรรมชุมนุมลาซาลจิตอาสา ประจำปี 2558
จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความดี
สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครู นักเรียน
พนักงานและผู้ปกครอง
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดนตรีสากล วงดุริยางค์เยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และการขับร้องเพลงประสานเสียง
ของนักร้องประสานเสียงเยาวชน
โดยมีวงดุริยางค์และนักขับร้องจากโรงเรียนของเรา
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครู นักเรียน
พนักงาน และผู้ปกครอง
ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งและเจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7
รอบ 12 สิงหาคม 2559"
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูชมรมครูพุทธ
และตัวแทนนักเรียน จำนวน 100 คน
ร่วมงาน"พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559"
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ)
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาลร่วมใจจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
คำขวัญ หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า
แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์
(Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสขอพรเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2559
และสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
และถวายเป็นพระราขกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ประธานในพิธีโดยพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี 2559
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).