ปีการศึกษา 2558 Iกิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
ซ้อมใหญ่พิธีเปิดการแข่งขัน
ลาซาเลียนเกมส์ ครั้งที่ 42
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา
- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ชมภาพกิจกรรม
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
- พิธีวางพุ่มเงิน พุ่มทอง
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พร้อมใจร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 140 คน
ผู้บังคับบัญชา 6 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต
ต้านภัยยาเสพติดโดยกระบวนการลูกเสือ
ต้านยาเสพติด
ณ อาคารคุณธรรมโรงเรียนประชานุเคราะห์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่าย STEM for KIDS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โดยคุณครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ
พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ
ซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน
ชั้น ป.1-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
และงานสัปดาห์ห้องสมุด
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 25-วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูคาทอลิกและนักเรียน
ร่วมงาน โอกาสฉลองอาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์
และฉลอง25ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
และพระสงฆ์แสงธรรม รุ่น 13
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมงาน "60 ปี วันทามารีย์ศรีเซนต์โยเซฟ"
กิจกรรมงานวิชาการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 16 กรกฎาคม 255
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทความคิด
จากการจัดส่งเทียนจำนำพรรษาเข้าร่วมประกวด โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
ณ บริเวณพระอุโบสถ
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ขอขอบคุณคุณครูศิลปะ
และคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้งานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
โรงเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ตัวแทนนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา
-อนุบาลและประถม ถวาย ณ วัดไทรใต้
ชมภาพกิจกรรม
- ป.4-6 ถวาย ณ วัดเทพนิมิตโฆษิตาราม
ชมภาพกิจกรรม
- ม.1-3 ถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง)
ชมภาพกิจกรรม
- ม.4-6 ถวาย ณ วัดคีรีวงศ์
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
   
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ให้คำแนะนำตามเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ
ขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ สำหรับใช้ในกิจของสงฆ์ และขอถือโอกาสช่วงวันหยุดนี้
เชิญชวนให้คณะครู นักเรียนและครอบครัว
ได้ร่วมกันไปทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม
และเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน
ตามประเพณีที่ได้ทำสืบ กันต่อกันมานาน
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ณ บริเวณสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).