ปีการศึกษา 2558 Iกิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยผอ.ทัศนีย์ กรรณิกาและ
คุณครูกนกวรรณ ชริตภิรัต
เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสมทบ
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ เป็นประธาน
ในการประชุมครูแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
อย่างยั่งยืน
วันที่ 29 กันยายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ของเรา
ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ เข้ารับโล่รางวัล
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะทำงานร่วมจัดนิทรรศการ
และนำเสนอผลงาน
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่ 26 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ทางโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ในการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
ภาพ กระดาษ (ชุมชนของเรา)และการปั้นดินน้ำมัน
(สัตว์ป่าสวยงาม) ระดับปฐมวัย
ณ อาคารเรียนมารดาพิทักษ์
วันที่ 26 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา คณะครูชมรมครูคาทอลิก
ฝ่ายอภิบาลและฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
ร่วมพิธีในโอกาสฉลองอารามคาร์แมล นครสวรรค์
วันที่ 24 กันยายน 2559 
ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีจากคณะครู พนักงาน 
ในการจัดเตรียมสถานที่ การจัดดอกไม้
และการจัดเตรียมอาหารสำหรับสัตบุรุษ
ชมภาพกิจกรรม
   
ช่วงพักกลางวันวันนี้ มีกิจกรรม
การแสดงดนตรีโฟล์คซอง ฉ่อยคุณธรรม
การแสดงประกอบเพลงเยาวชนชาติไทย
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพ
วันที่ 23 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน 2559
อธิการประภาส ศรีเจริญ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
มีการอ่านสาส์นจาก
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
ประธานสภานักเรียน
กล่าวนำคำปฏิญญาณของเยาวชน
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนดีศรีลาซาล
ร่วมร้องเพลงเยาวชนชาติไทย
ตามคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติ
" Participation Development and Peace"
ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ
23 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
ได้อ่านสารวันสันติภาพสากล 2559
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
พร้อมใจกัน นั่งสมาธิ และสงบนิ่ง
ร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา
และภราดาพิชิต เวชรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ ป.1-6
ได้ให้ข้อคิด เนื่องในวัน
INTERNATIONAL LASALLIAN DAYS
FOR PEACE
ในวันที่ 21 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ จำนวน 12 ท่าน
เข้ารับการตรวจประเมินขั้นที่ 5 
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
วันที่ 21 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนระดับ ม.1-3 เข้าค่ายวิชาการ
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย
นักเรียนได้ฝึกการวางแผน ลงมือปฏิบัติจริง
และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมต่อไป
วันที่ 21 กันยายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.6 เข้ารับเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตร
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
จัดโดย ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมสตีเฟน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 21 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ในวันนี้ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์เป็นองค์กร
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
สาขาศีลธรรมและคุณธรรม
ประจำปีพุทธศักราช 2559
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2559
มอบโดยผู้แทนพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ห้องรอยัลจูบิลี ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 20 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมเวทีเสวนา “ครูแท้แพ้ไม่เป็น”
โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน(สสค.)
และมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้ร่วมจัดเวทีเสวนา
“ครูแท้แพ้ไม่เป็น” โดยครูเรฟ เอสควิท (Rafe Esquith)
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559
ณ ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น
สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมพัฒนาครู
"การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียน
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
และสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย"
โดยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพ
สถานศึกษาเอกชนนครสวรรค์
ร่วมกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วันที่ 18 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ฝ่ายอภิบาลของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ป.1-ม.6 ประจำปี 2559
หัวข้อ "เรียนรู้ความรักของพระเจ้า
ในชีวิตของเรา"
โดยคุณพ่อนฤนาถ ปานกรด
และครูคำสอนของมิสซังนครสวรรค์
ร่วมกับครูคาทอลิกของลาซาล
ร่วมกันจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายวิชาการ ม.4-6
สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 16 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
เช้าวันนี้ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี
กับนักเรียนของเรา ทั้ง 4 คน
ได้แก่ นางสาวธัศญาภรณ์ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล น้องมีมี่
ได้รับคัดเลือกให้เป็น องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม
ประจำงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
ประจำปี 2559 - 2560
นางสาวสุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ์ ม.6/5
ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 5
เด็กชายภัทรพล เมืองทอง ป.5/4
ได้รับการเสี่ยงทายเป็นกิมท้ง
และ เด็กหญิงสุภัค ภู่พัฒนะกูล ม.2/8
ได้รับการเสี่ยงทายเป็นธิดามังกร
ศาลเจ้าพ่อจอมทอง สลกบาตร
จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนำเสนอนิทรรศการ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ เข้ารับโล่รางวัล
"โรงเรียนปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมระดับต้นแบบ"
ของสำนักงานการศึกษาธิการ ภาค17
ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
วันที่ 15 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมคณะครู
กลุ่มสาระฯภาษาไทยศึกษาดูงาน
การแข่งขันอ่านฟังเสียงระดับประเทศ
ภายใต้โครงการ " เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 44
จัดโดย ธนาคารธนชาติ
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล กรุงเทพ
คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ระดับ ม.1-3 ทั้งหญิงและชาย
วันที่ 12 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูจำนวน 8 คน เข้าร่วมสัมมนา
สร้างความเข้าใจผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2559
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพิกุลทอง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
วันแรกของการอบรมท่านอธิการและคณะครู
ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูที่เข้าอบรมด้วย
- วันที่ 12 กันยายน ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 14 กันยายน ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมงานฉลอง60ปีของวัดมารีย์สมภพ
และ 108ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ

วันที่ 10 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
งานศพคุณบุญสม ขอเจริญ
คุณพ่อ่ของคุณครูเสาวลักษณ์ ขอเจริญ
ณ ศาลา 8 วัดนครสวรรค์
วันที่ 9 กันยายน 2559
พิธีฌาปนกิจวันที่ 11 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การจัดกิจกรรม Crystal open House
โดยมีคุณนภัทร เสียงสมบุญ เป็น Presenter
มาร้องเพลงเปิดตัวและแนะนำเครื่องดื่มคริสตัล
มอบทุนการศึกษากับนักเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา
ณ ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา พุทธอุทยาน
สถานีรถไฟนครสวรรค์และชุมชน
บ้านมอญ จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานในพิธีเปิดโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ทั้งคุณครูและนักเรียนแต่งกาย
ด้วยชุดผ้าไทยสวยงามี
วันที่ 9 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เข้าวัดทำบุญวันพระ ณ วัดไทรใต้
วันที่ 9 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
งานศพคุณแม่แก้ว สันติผลธรรม
คุณแม่ของคุณครูรุ่งขวัญ
และคุณครูรุ่งทิวา สันติผลธรรม
ณ ศาลา วัดนครสวรรค์
วันที่ 8 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ฉลองแม่พระบังเกิด
วันที่ 8 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ทัศนศึกษา ชั้น ป.2 
ณ วัดเกาะหงษ์ วัดเขื่อนแดง อุทยานสวรรค์
และชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 7 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TEDET) ประจำปี 2559
ระดับประถม สอบ เวลา 08.30-12.00 น.
ระดับมัธยม สอบเวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 4 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
และคุณครูณีรมล คอวนิช ฝ่ายบุคลากร
เป็นผู้แทนผู้บริหารเข้าร่วมงาน
งานกตมุทิตาจิตสายสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน
แด่นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 3 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม
และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2
วันที่ 2-3 กันยายน 2559
- กิจกรรมฐาน ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ชมภาพกิจกรรม

- เรียนรู้ชีวิตชาวค่าย ชมภาพกิจกรรม
   
การฝึกอบรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
(Day Camp) ม.1และ ม.3 และการอยู่ค่ายพักแรม ม.2
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 2 กันยายน 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
- พิธีเปิด ชมภาพกิจกรรม
- Day Camp ม.1 ชมภาพกิจกรรม
- Day Camp ม.3 ชมภาพกิจกรรม
วจนพิธีกรรมวันระลึกถึง
บุญราศี ภราดาโซโลมอน เลเคิอล์ก (1745-1792)
นิโคลัส เลเคิอล์ก
หน้าอาคารโซโลมอน
อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 2 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน
ณ วัดน้อยนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 2 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ครูทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมตัวแทนครูและนักเรียน
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ศึกษาดูงาน
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8
"รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม"
ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม 1 (ฮอลล์9)
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 1 กันยายน 2559 ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 2 กันยายน 2559 ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โดยตัวแทนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
นำเงินทำบุญไปมอบให้กับ
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31
เพื่อสมทบทุนสร้างสนามอเนกประสงค์
จำนวน 5,000 บาท
วันที่ 1 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

วันนี้วันพระ นักเรียนจิตอาสา ม.1และม.2
เข้าร่วมกิจกรรมพาน้องเข้าวัดทำบุญ
ในวันธรรมสวนะ จำนวน 50 คน
ณ วัดไทรใต้ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 1 กันยายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).