สีประจำโรงเรียน สีเหลือง-แดง
สีเหลือง : การมีจิตสำนึกในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา

สีแดง : แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี สมานฉันท์ของครอบครัวลาซาล
 
 
 
ตราประจำโรงเรียน
วงกลมล้อมรอบดาว : เอกภาพ พลังขับเคลื่อนรุดหน้า
ดวงดาว: การให้แสงสว่างทางภูมิปัญญาของผู้มีนิสัยสนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ฝึกอบรม
รัศมีของดาว: ศีล ปัญญา สมาธิ สติ สัจธรรม
ดาวห้าแฉก : ครอบครัวลาซาลกอปรด้วยคณะภราดา ครู บิดามารดา ศิษย์เก่านักเรียนและลาซาล
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนใน 5 ทวีป
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน
ล.ซ.
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ : L.S.C.N (La Salle Chotiravi Nakhonsawan School)
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกลั่นทม : แสดงถึงความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันผู้ประสบความสำเร็จ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)