พันธกิจ ( mission)
  1. พัฒนานักเรียนด้านการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นลาซาล
  2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
  3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาครูให้มีศักยาพในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีใจดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีจิตตารมณ์แบบลาซาล
  5. จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน
  6. มุ่งมั่นบริหารและจัดการศึกษาเชิงระบบให้มีคุณาพและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  7. จัดสาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  8. ส่งเสริมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตพร้อมบริการและช่วยเหลือสังคม
  9. สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)