ครูผู้สอน : นาง วนาลี บุตรสะ
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22101

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
คำอธิบายรายวิชา    
ปฐมนิเทศ    
แผนผังเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
ก่อนเรียน    
หลังเรียน    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
   
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    
1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล    

1.2 ทิศทางการส่งข้อมูล    
1.3 ชนิดของสัญญาณข้อมูล    
1.4 ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล      
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1      
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2      
2.1 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
2.2 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
2.3 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
2.4 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์      
2.5 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์      
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2      
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสารสนเทศ      
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3      
3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ      
3.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ      
3.3 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ      
3.4 ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี      
3.5 ประเภทของระบบสารสนเทศ      
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3      
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
     
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4      
4.1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต      
4.2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต      
4.3 จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต      
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4      
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ซอฟต์แวร์
     
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5      
5.1 ความหมายและลักษณะของซอฟต์แวร์      
5.2 ซอฟต์แวร์ระบบ      
5.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์      
5.4 การใช้ Microsoft Office Word 2007      
5.5 การใช้ Microsoft Office Excel 2007      
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5      
ประวัติครูผู้สอน
     
ติดต่อ
     
ภาพกิจกรรม