ครูผู้สอน : นาง วนาลี บุตรสะ
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22101

     
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสารสนเทศ  
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
       
คำอธิบายรายวิชา    
ปฐมนิเทศ    
แผนผังเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   
ก่อนเรียน    
หลังเรียน    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
   
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    
1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล    

1.2 ทิศทางการส่งข้อมูล    
1.3 ชนิดของสัญญาณข้อมูล    
1.4 ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล    
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์