ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน l ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย l ระเบียบว่าด้วยการป้องกันสารเสพติด

1. โรงเรียนจะสุ่มตรวจยาเสพติด นักเรียนชาย-หญิง นักเรียนที่ขึ้นชั้น ม.1 - ม.4

2. โรงเรียนขออนุญาตสุ่มตรวจนักเรียนที่สงสัยว่าใช้สารเสพติด เมื่อตรวจแล้วพบ ว่ามีสารเสพติดจริง ผู้ปกครองเป็นผู้จ่ายค่าอุปกรณ์การตรวจ แต่ถ้าไม่พบว่ามีสารเสพ
ติดโรงเรียนจะจ่ายค่าอุปกรณ์เอง
3. โรงเรียนยินดีร่วมมือกับผู้ปกครองในการตรวจสารเสพติดของบุตรธิดา เมื่อผู้ปกครองร้องขอ
4. เมื่อพบว่านักเรียนใช้สารเสพติด โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อนำ
บุตรธิดาไปบำบัดรักษา และอยู่ในการดูแลของโรงเรียน
5. ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง ต้องให้ความร่วมมือป้องกัน และยินดีให้บุตรธิดาเข้าค่ายพัฒนา
6. โรงเรียนตอบสนองนโยบายของรัฐ จัดให้ครู นักเรียน คนงาน แม่ค้า ร่วมประกาศ
สัตยาบัน หรือกล่าวคำสัจจะอธิฐานร่วมต่อต้านยาเสพติด (คลิกชมภาพ)
7. โรงเรียนจะปิดข้อมูลของนักเรียนเป็นความลับ

อ้างอิงจาก : หนังสือ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พิมพ์ครั้งที่2: 2548, นครสวรรค์: สำนักพิมพ์ ไพศาลกราฟฟิค
และฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์