นักเรียน  หมายความว่า  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  1  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  6  มีสถานภาพเป็นนักเรียน  ที่จะต้องรับการศึกษา  การอบรมสั่งสอนจากครูตาม  
กระบวนการของ โรงเรียนเพื่อเป็น "คนดี  คนเก่ง" โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

-นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ทุกประการ
-นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน กฏหมาย ระเบียบของการประเมินผล

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียน
    
1. แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนในด้านความประพฤติ กิริยามารยาท การสนใจใฝ่เรียนการปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน ตามกฎหมาย และหลักธรรมของศาสนา
2. เป็นต้นแบบ-รูปแบบ ด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ให้ความร่วมมือ ไม่เอาเปรียบ ละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
ขยัน อดทน มีน้ำใจ การบำรุงศาสนา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าตน การมีวินัยในตนเอง การมีความรับผิดชอบตามบทบาท
และหน้าที่
3. ร่วมกับเพื่อนและชุมชนในสังคม ในการต่อต้านอบายมุขทุกประเภทที่ผิดกฎหมายความรับผิดชอบต่อหน้าที่ "นักเรียน"

1. ให้ผู้ปกครองตรวจการทำการบ้าน และเซ็นรับทราบลงสมุดจดการบ้านทุกวัน
2. ให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยตนเอง ลงในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน จดหมายขออนุญาตจากทางโรงเรียน ใบลา แบบยื่นคำร้อง
ขอสิทธิ์ต่างๆ ต้องเป็นลายเซ็นผู้ปกครองจริง
3. ทำแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงาน รายงาน ชิ้นงาน โครงงาน ส่งคุณครูตามเวลากำหนด

จรรยาบรรณ "นักเรียน"
1. เคารพปกป้อง  รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน – ครู – นักเรียน  ไม่ทำลายผู้อื่นทางสื่อต่างๆ
2. พูดถึงผู้อื่น  โรงเรียนในด้านบวก
3. ประพฤติอย่างมีศีลธรรมจรรยา

ความรับผิดชอบ/หน้าที่/จรรยาบรรณ ของนักเรียน


อ้างอิงจาก : หนังสือ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พิมพ์ครั้งที่2: 2548, นครสวรรค์: สำนักพิมพ์ ไพศาลกราฟฟิค