นักเรียน  หมายความว่า  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  1  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  6  มีสถานภาพเป็นนักเรียน  ที่จะต้องรับการศึกษา  การอบรมสั่งสอนจากครูตาม  
กระบวนการของ โรงเรียนเพื่อเป็น "คนดี  คนเก่ง" โดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

-นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ทุกประการ
-นักเรียนปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน กฏหมาย ระเบียบของการประเมินผล

บทบาทและหน้าที่ของนักเรียนต่อเพื่อนนักเรียน
    
1. แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนในด้านความประพฤติ กิริยามารยาท การสนใจใฝ่เรียนการปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน ตามกฎหมาย และหลักธรรมของศาสนา
2. เป็นต้นแบบ-รูปแบบ ด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ให้ความร่วมมือ ไม่เอาเปรียบ ละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
ขยัน อดทน มีน้ำใจ การบำรุงศาสนา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าตน การมีวินัยในตนเอง การมีความรับผิดชอบตามบทบาท
และหน้าที่
3. ร่วมกับเพื่อนและชุมชนในสังคม ในการต่อต้านอบายมุขทุกประเภทที่ผิดกฎหมาย



ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ "นักเรียน"

1. ให้ผู้ปกครองตรวจการทำการบ้าน และเซ็นรับทราบลงสมุดจดการบ้านทุกวัน
2. ให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยตนเอง ลงในสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน จดหมายขออนุญาตจากทางโรงเรียน ใบลา แบบยื่นคำร้อง
ขอสิทธิ์ต่างๆ ต้องเป็นลายเซ็นผู้ปกครองจริง
3. ทำแบบฝึกหัด การบ้าน ใบงาน รายงาน ชิ้นงาน โครงงาน ส่งคุณครูตามเวลากำหนด

จรรยาบรรณ "นักเรียน"
1. เคารพปกป้อง  รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน – ครู – นักเรียน  ไม่ทำลายผู้อื่นทางสื่อต่างๆ
2. พูดถึงผู้อื่น  โรงเรียนในด้านบวก
3. ประพฤติอย่างมีศีลธรรมจรรยา

ความรับผิดชอบ/หน้าที่/จรรยาบรรณ ของนักเรียน


อ้างอิงจาก : หนังสือ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พิมพ์ครั้งที่2: 2548, นครสวรรค์: สำนักพิมพ์ ไพศาลกราฟฟิค