เมนูหลัก
ประวัติ อย.น้อย
วัตุประสงค์
การดำเนินงาน
เครือข่าย อย.น้อย
กิจกรรมอย.น้อย
ประมวลภาพกิจกรรม
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
กิจกรรม อย.น้อย:
  โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน (อ.ย.น้อย)
 
งานประกวดความสะอาด
ร้านค้าและน้ำดื่ม
งานรณรงค์กำจัดลูกน้ำ
ยุงลายในโรงเรียน
งานจัดเสียงตามสาย
     
กิจกรรมบริหาร
เพื่อสุขภาพกายจิต
งานจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพอนามัยและยาเสพติด
งานจัดทำเอกสาร
แผ่นพับเผยแพร่ความรู้
     
งานการสาธิตให้ความรู้การใช้ยา การล้างมือที่ถูกวิธีและ
การใช้ห้องสุขาภิบาล
ให้ถูกสุขลักษณะ
-งานการจัดส่งข้อมูล
ลงอินเตอร์เน็ต
งานการทดสอบสารปนเปื้อน
ในอาหาร
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 
:เกร็ดความรู้:
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Team (LSDT).