สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2565)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
7
11
18
1
1
อนุบาลปีที่ 1
3
45
49
94
อนุบาลปีที่ 2
6
91
79
170
อนุบาลปีที่ 3
6
108
83
191
รวมเตรียม-อนุบาล3
15
244
211
455
31
31
ประถมศึกษาปีที่ 1
6

116

109
225
     
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
145
111
256
     
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
125
120
245
     
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
126
139
265
     
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
149
141
290
     
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
168
145
313
     
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
39
829
818
1,679
15
59
74
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
176
192
368
     
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
230
165
395
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
213
194
407
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
619
551
1,170
12
33
45
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
138
135
273
     
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
132
123
255
     
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
121
131
252
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
391
389
780
7
22
29
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
34
146
180
ครูพิเศษ
-
-
-
-
6
11
17
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
3
2
5
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
7
3
10
  รวมทั้งสิ้น
94
2,090
1,927
4,017
50
162
212


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,017 คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 3,999 คน
 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)