สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(สำรวจเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
7
24
24
3
3
อนุบาลปีที่ 1
5
73
67
140
อนุบาลปีที่ 2
6
110
82
192
อนุบาลปีที่ 3
6
102
106
208
รวมเตรียม-อนุบาล3
17
285
255
540
30
30
ประถมศึกษาปีที่ 1
6

144

110
254
     
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
125
120
245
     
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
132
137
269
     
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
149
138
287
     
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
167
149
316
     
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
144
164
308
     
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
39
861
818
1,679
15
61
76
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
231
168
399
     
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
214
192
406
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
171
388
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
662
531
1,193
14
36
50
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
136
127
263
     
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
124
134
258
     
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
109
139
248
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
369
400
769
8
20
28
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
37
150
187
ครูพิเศษ
-
-
-
-
3
13
16
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
3
2
5
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
7
3
10
  รวมทั้งสิ้น
96
2,184
2,021
4,205
50
168
218


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,205 คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 4,172 คน
นักเรียนอายุเกินใบอนุญาต 1 คน

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)