สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย หญิง ชาย หญิง
เตรียมอนุบาล 1 21 19 40 - 3 3
อนุบาลปีที่ 1
6 91 92 183 - 13 13
อนุบาลปีที่ 2
6 93 100 193 - 12 12
อนุบาลปีที่ 3
6 136 104 240 1 12 13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18 320 296 616 1 40 41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7 170 147 317 2 13 15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7 158 127 285 3 11 14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6 169 126 295 3 11 14
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 143 139 282 3 11 14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7 179 149 328 3 10 13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7 174 158 332 3 11 14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 40 993 846 1,839 17 67 84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8 201 157 358 5 14 19
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 216 180 396 5 14 19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8 217 185 402 5 15 20
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24 634 522 1,156 15 43 58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5 120 106 226 2 10 12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5 128 114 242 2 9 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5 112 109 221 2 9 11
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15 360 329 689 6 28 34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 39 994 851 1,845 21 71 92
ครูประจำ / บรรจุ - - - - 39 178 217
ครูพิเศษ - - - - 11 15 26
ครูต่างชาติ
- - - - 2 8 10
  รวมทั้งสิ้น
98 2,328 2,012 4,340 52 201 253


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,340คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 4,299 คน
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)