ความสำคัญและความเป็นมา

      โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของจังหวัด มีนักเรียนกว่า 4,700 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีมาแต่ช้านาน เนื่องจากเหยื่อของยาเสพติดคือเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของเรา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจึงทรงรับเป็นองค์ประธาน
เพื่อให้มีการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเห็นความสำคัญของปัญหาที่เยาวชนขาดผู้ดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือ
จึงทรงให้จัดตั้งชมรม To Be Number one ขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้เยาวชนค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง ทรงให้ข้อคติที่ว่า
" ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด "
โรงเรียนลาซาลซึ่งดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องช้านาน
จึงเข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดตั้ง ชมรม To Be Number one ลาซาล ขึ้นในสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนมี สมาชิกชมรม ทั้งสิ้น 11,591 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน นักเรียน นักการ แม่ค้า ผู้ปกครอง
ซึ่งทุกคนต่างมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของชมรมอย่างดี

   การดำเนินงาน
โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่คณะกรรมการอำนวยการชมรม เป็นผู้วางนโยบายหลักของการดำเนินกิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา และคณะกรรมการนักเรียนของชมรม เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยรับนโยบายจากคณะกรรมการอำนวยการไปปฏิบัติ
ซึ่งเป็นกิจกรรมทุกอย่างในรอบปีที่จัดให้สำหรับนักเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนักเรียนวางแผนการจัดกิจกรรม
และดำเนินกิจกรรม ที่สร้างสรรค์ มีการยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด เพื่อให้เขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันสารเสพติด คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมตามที่ตนเองถนัด
และสามารถค้นหาตัวตนเองได้ว่ามีความสามารถทางด้านใด
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมตลอดปีการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเหมาะสม
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนนัดหมาย
กรรมการในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นให้วิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรม ปรับสภาพให้เหมาะกับผู้เรียน มีเป้าหมายเพื่อนักเรียนได้ดีถึงศักยภาพ
พรสวรรค์ของตนเองออกมาให้มากที่สุด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมใช้เงินกองทุนมูลนิธิลาซาล ซึ่งมาจากงบประมาณของโรงเรียนเอง
อีกส่วนหนึ่งโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม การเบิก-จ่าย ภายใต้การอนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น การดำเนินงานด้านงบประมาณจึงมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง


  กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
2. กิจกรรมประกาศสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด
3. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
4. กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล
5. กิจกรรมประกวดคำขวัญ
6. กิจกรรมประกวดเรียงความ
7. กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล
8. กิจกรรมเต้นแอโรบิค
9. กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
10.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
11. ประกวดร้องเพลง
12. กิจกรรมการแสดงดนตรี
13. กิจกรรมประกวดวาดภาพ
14. กิจกรรมสอดส่อง ดูแลความประพฤตินักเรียน ( ตรวจภายนอกโรงเรียนและเยี่ยมหอพัก )
15. กิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ
16. กิจกรรม Re - X - ray ยาเสพติด
17. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
18. จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม ณ อิมแพคเมืองทองธานี
19. กิจกรรมพลังเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์
20. กิจกรรมค่ายนันทนาการต่อต้านยาเสพติด ณ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
21. การถ่ายทำรายการเยาวชนเบิกฟ้า ทางโทรทัศน์สีช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
22. จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
23. กิจกรรมค่ายสานสายใยครอบครัวลาซาล
24. โครงการค่ายแกนนำเยาวชนลาซาลต้านยาเสพติดอุทิศองค์ภูมิพล

   ผลการดำเนินงานของชมรม To Be Number One ลาซาล
จากการดำเนินงาน เป็นผลทำให้ไม่มีนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ข้องแวะกับ ยาเสพติด เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายตลอดปีการศึกษา สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมต่อกิจกรรม นักเรียนทำกิจกรรม ตามความสามารถและความถนัดตรงตามศักยภาพ
ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนของเรา ได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2548