ประกาศผล ประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 
 

 

 
ประถมศึกษาปีที่ 1
มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 8.30-15.30 น.
1 ด.ช.ธนินภัสสน์ ลือเมือง
2 ด.ช.อัศวนัย ศุภฤทธิ์
3 ด.ช.ณฐกร เหมือนบุตร
4 ด.ญ.ณฤดี จักรทิพย์
5 ด.ญ.ปัทมาภรณ์ ศรีสวรรค์
6 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ยิ้มละมัย
7 ด.ญ.ธัญศิลป์ กล่อมเกลา
8 ด.ญ.บุณยวีร์ บุญเชื้อ
9 ด.ญ.แคทลียา อติญา เอมิส
10 ด.ช.ธนวัฒน์ ทองจันทร์
11 ด.ญ.วิลาสินี วงค์อินทร์
12 ด.ญ.มณฑิรา อินทะเรืองศร
13 ด.ญ.นภัสชญา ทับทิมศรี
14 ด.ช.ไมยะราบพ์ วัจนวิทยา
15 ด.ญ.กัญญาณัฐ เกิดลาภ
16 ด.ช.ณัฐพล สารีสุข
17 ด.ญ.ภูริชญา บูรณสมภพ
18 ด.ช.สรวิชญ์ แก้วเทศ
19 ด.ช.นิติรัฐ ชัยสุพรรณ์
20 ด.ช.เวโรจน์ พัชนีปรีดา
21 ด.ญ.ปภาวดี คนตรง
22 ด.ช.วรากร ศรีโสภา
23 ด.ญ.ณัฏฐิกา แสนคำ
24 ด.ญ.กุลจิรา แสงทอง
25 ด.ช.อัศราวุฒิ วัฒนะตระกูล
26 ด.ญ.อลิน ปั้นเกี้ยว
27 ด.ช.สุชลธาร ศีราศะ
28 ด.ช.คณาธิป ลำเจียก
29 ด.ญ.รวินท์นิภา ศรีอุไร
30 ด.ญ.กัญญาพัชร พันธุ์เพลิงพฤกษ์
31 ด.ญ.เกวลิน จันทร์นาค
32 ด.ญ.ฉัตรญาดา รูปเอี่ยม
33 ด.ญ.ณัฐรดา ศุภรณัฐฐา
34 ด.ช.ปัณณกร มิ่งมูล
35 ด.ญ.ศุภกานต์ จุมพล
36 ด.ญ.พิชานันท์ กลิ่นเกิด
37 ด.ช.โชติวัฒน์ แสงสุริยะ
38 ด.ช.ณัฐภาส เนียมหุ่น
39 ด.ช.ภูมิมินทร์ จันทร์เลิศฟ้า
40 ด.ช.อภิวัชร์ หน่วงกลาง
41 ด.ช.กาณกวิน พึ่งเมือง
42 ด.ญ.ปัญญกัณย์ ศรีสุวรรณ์
43 ด.ญ.กัญญ์วรา คงนิสัย
44 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พันธ์กลับ
45 ด.ช.สิรภัทร รักแก้ว
46 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พอจิตกุศล
47 ด.ญ.สุธาทิพย์ พุฒขุนทด
48 ด.ช.สิรภพ เทียนงาม
สำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1
พบอธิการวันที่ 23 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น.
1 ด.ช.จารุทัศน์ เรืองเวช
2 ด.ญ.วลัยพร แตงน้อย
3 ด.ช.จิระเดช ศรีสุวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 2
มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 8.30-15.30 น.
1 ด.ญ.ณฐอร เพ็ชรผึ้ง
2 ด.ช.ธนกฤต วีรสกุลฤทธิ์
3 ด.ช.กฤษฎานันท์ เพ็ชรโต
4 ด.ช.กิตติณัฐ จิตรโรจนรักษ์
5 ด.ญ.โสภิตนภา เงินบำรุง
6 ด.ช.ณัฐชนนท์ พันอ้น
7 ด.ช.วรชัย ตั้งสุริยานนท์
8 ด.ช.ญาณาธิป พงษ์ประสิทธิ์
ประถมศึกษาปีที่ 3
มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 8.30-15.30 น.
1 ด.ช.กฤษฏิณัช บุญอาจ
2 ด.ญ.พัชรีพร นิลสนธิ
3 ด.ญ.กัญญาภัทร จัตุรงค์
4 ด.ญ.นัทธมน รัตนอุบล
5 ด.ญ.กชกร บวบทอง
6 ด.ญ.ภัฏฐ์พิชชา ศักดิ์สัจจา
7 ด.ญ.แทนธารา จิตบรรจง
8 ด.ช.รัชศรัญย์ ปรางค์สมบัติ
9 ด.ช.แก้วปกรณ์ ส้มแก้ว
10 ด.ญ.สุทธานัน คุ้มฮะ
11 ด.ญ.ณัชยาพร บุญเกิด
12 ด.ช.ธนพัต ศุภรณัฐฐา
13 ด.ญ.วรรณนิสา โพธิ์สอาด

 

ประถมศึกษาปีที่ 4
มอบตัววันที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 8.30-15.30 น.
1 ด.ญ.รวิสรา บำรุงเมือง
2 ด.ช.ตฤณ ทรัพย์แสง
3