พระวาจาทรงชีวิต
พระวาจาทรงชีวิต:มกราคม 2016
"ลูกที่รักทั้งหลาย ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่า เรารู้จักพระองค์ ผู้ที่พูดว่า "ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์" แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนพูดคำเท็จ และ "ความจริง" ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ (1 ยน.2:3-11)
 
 

 


ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร
ครุชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
 
ลิ้งเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ช่องทางการรับชม
www.dlit.ac.th
 
Youtube
www.youtube.com/c/dlitclassroom
www.youtube.com/c/dlitresources
www.youtube.com/c/dlitplc
 
 
 
 
 
 
 
 
 


กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย
มีการแสดงผลงานของนักเรียน
ในช่วงบ่ายนักเรียนและคุณครู
อิ่มอร่อยกับไอศครีม
อภินันทนาการจากท่านอธิการ
วันที่ 27 เมษายน 2559

 


 
 
VDO
การแสดง พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ครั้งที่ 44
ชุด ลอดลายมังกร สวยงาม ตระการตา
และเป็นความภาคภูมิใจ ของชาวลาซาลทุกคน

 
คู่มือเอกสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว


ด้วยความห่วงใย จากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์


 
 
 

 


กิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อนวันสุดท้าย
มีการแสดงผลงานของนักเรียน
ในช่วงบ่ายนักเรียนและคุณครู
อิ่มอร่อยกับไอศครีม
อภินันทนาการจากท่านอธิการ
วันที่ 27 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

รับการตรวจการประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 25-27 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

Thai Teachers'Summer
English Class 2016 
30th March - 26th April 2016
At La Salle Chotiravi Nakhonsawan
ชมภาพกิจกรรม

   
นิเทศการนำเสนอสื่อการสอน
- ระดับป.1-6 ชมภาพกิจกรรม
- ระดับ ม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
- แผนกเข้มข้น ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 26 เมษายน 2559
   

ท่านอธิการประภาส  ศรีเจริญ
นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และตัวแทนครูเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมทางวิชาการ 
เรื่องการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้านภาษาและวรรณกรรม
วันที่ 18-20 เมษายน 2559
ณ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะครู นักเรียน รดน้ำขอพร
คณะภราดา ครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2559
- กิจกรรมนักเรียน ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมคุณครู ชมภาพกิจกรรม
   

ค่ายคุณธรรมลาซาล นักเรียนชั้น ม.4
Once La Salle Always La Salle
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 8 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
รำลึกถึงการจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์
ครบรอบ 10 ปี มิชชันนารีรุ่นแรกผู้บุกเบิก
คณะลาซาลในประเทศไทย
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 8 เมษายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีรำลึกถึงการจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์
ครบรอบ 10 ปี มิชชันารีรุ่นแรก
ผู้บุกเบิกคณะลาซาลในประเทศไทย
ประธานในพิธีเปิด
พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   

ชมรมครูพุทธถวายภัตตาหารเพลพระ
ณ วัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง)
เนื่องในโอกาสระลึกถึงการจากไป
ของอธิการโจเซฟ แมรตส์ ครบรอบ 10 ปี
มิชชันนารีรุ่นแรกผู้บุกเบิก
คณะลาซาลในประเทศไทย
วันที่ 8 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
เลี้ยงไอศครีมและขนมแก่ครูและนักเรียน
ในโอกาสพิเศษ วันที่ 7 เมษายน
วันระลึกถึงท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
และ วันที่ 8 เมษายน
วันระลึกถึงอธิการโจเซฟ แมรตส์ มาร์แซล
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีสดุดีเพื่อระลึกถึง
ท่านนักบญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย หน้าอนุสรณ์สถาน
วันที่ี 7 เมษายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
St. John Baptist De La Salle (ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล)
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 7 เมษายน 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดานครสวรรค์ ตัวแทนครู
ร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 10 ปี
การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์ 
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 
วันที่ 4 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
 
ศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรม
เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โดยอาจารย์ธัญญา  เรืองแก้ว 
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 3 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการส่งเสริมศักยภาพ
การอ่านออก เขียนคล่อง สื่อสารถูกต้อง
สู่การพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21
สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยอาจารย์เครือรัตน์ เรืองแก้ว ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
วันที่ 3 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

 

   

คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และพนักงาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 เมษายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร
ตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดี
กับนายอดินันท์ ปากบารา
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในโอกาส “เปิดอาคารสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ชมภาพกิจกรรม

   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู
รับหนังสือการจัดการเรียนการสอน
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  
ณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ชมภาพกิจกรรม

   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู
รับหนังสือการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  
ณ มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ชมภาพกิจกรรม

   

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
มอบใบประกาศให้กับนักเรียน/โรงเรียน
ที่ชนะเลิศระดับประเทศ   ซึ่งทางโรงเรียนของเรา
ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น MOE   AWARDS
ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
รับรางวัลประเภทบุคคล
สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
ทำพิธีรับมอบโล่รางวัลจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 5
วันที่ 29 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ส.ต.ท.นิโคลาส นวภูมิ สังข์วิจิตร
ตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ (สภ.เมืองปัตตานี)
โอกาสเดินทางกลับบ้านและแวะเยี่ยม
อธิการประภาส ศรีเจริญและคณะครู นักเรียน
เพื่อขอบคุณที่เป็นกำลังใจและส่งมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจ
ตระเวนชายแดนภาคใต้ (สภ.เมืองปัตตานี)
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การเปิดเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมนักเรียนใหม่ชั้น ม.4
รับฟังข้อคิดและโอวาทจาก
ท่านอธิการและหัวหน้าระดับ
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
Thanks you Party ครอบครัวลาซาล
ณ อมรพันธ์แคมปิ้ง รีสอร์ท ระยอง
20-22 มีนาคม 2559

วันที่ 20 มีนาคม 2559
- ชุดที่ 1 ชมภาพกิจกรรม

- ชุดที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
- ชุดที่ 3 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2559 ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนจัดพิธีมอบเกียรติบัตร
และของขวัญแก่ครูเกษียณอายุ
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียสละ มานะ
อย่างดีตลอดมา ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
อาคารอเนกประสงค์
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนในสังฆมณฑลนครสวรรค์
จำนวน 10 โรงเรียน มาศึกษาดูงานการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานวิชาการ และงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของโรงเรียน
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะภราดา ผู้บริหาร และครูคาทอลิก
ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลอง
ศาสนนาม พระสังฆราช ยอแซฟ
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และพิธีมอบรางวัล
ครูสังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

 

อธิการประภาส ศรีเจริญ 
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู คาทอลิกและผู้สนใจ 
ร่วมกันทำพิธีเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
โอกาสเทศกาลมหาพรต 
รำลึกเดินตามรอยพระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพราะบาปของเรา 
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 18 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
จากโรงเรียนประชานุเคราะห์ จำนวน 55 คน
มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานฝ่าย งานแนะแนว กิจกรรมของห้องสมุด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
และกิจกรรม 8 กลุ่มสาระฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส.
คุณครูวีระชัย เลอบุญ ตัวแทนโรงเรียน
เข้ารับมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา13.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


-ชมนิทรรศการ ชมภาพกิจกรรม
- รับรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ที่ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
โรงเรียนได้รับรางวัล ประเภทโครงการ
สาขาเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รับโดยท่าน ผอ.ทัศนีย์ กรรณิกา
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
รับรางวัลประเภทบุคคล
สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีบรรพชา
วันอาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2559
ณ  วัดวรนาถบรรพต  พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม

   


คณะภราดา คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมพิธีโกนผมนาค พิธีขอศีล 5 และกุลบุตรทำพิธีขอขมาผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
- พิธีโกนผมนาค พิธีขอศีล 5 และพิธีขอขมา
ชมภาพกิจกรรม
- พิธีทำขวัญนาค ชมภาพกิจกรรม

   
   

พิธีกรรมเฝ้าศีล สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
นำคณะครูคาทอลิก และผู้สนใจ
ได้ร่วมกันมาหาศีลแห่งการคืนดี
ฉลองและรับฟังพระเมตตาของพระเจ้า
ผ่านทางบูชาขอบพระคุณ การภาวนา
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล เวลา 13.30 น.
วันที่ 5 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู คาทอลิกและผู้สนใจ
ร่วมกันทำพิธีเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
โอกาสเทศกาลมหาพรต
รำลึกเดินตามรอยพระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพราะบาปของเรา
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 4 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมจิตใจ
โครงการบรรพชาสามเณรลาซาลโชติรวี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
89 รูป รุ่นที่ 17
วันที่ 3 มีนาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวลาซาล
ระดับอนุบาล-ประถม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน
ที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดี
เรียนดี ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2558
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

งานสังสรรค์ ครอบครัวลาซาล
ระดับมัธยม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
งานวิชาการลาซาลโชติรวี ครั้งที่ 23
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
- พิธีเปิด ชมภาพกิจกรรม
-
นิทรรศการ ผลงานครู นักเรียน ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูร่วมงาน ร.บ.สัมพันธ์ 58
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูร่วมงาน
ลาซาเลี่ยนแฟร์ 2016
ที่โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   


รวมภาพขบวนแห่กลางวัน
ตรุษจีนนครสวรรค์ 100 ปี
สืบสานงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน้ำโพ
- ชุดที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- ชุดที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

   
รวมภาพขบวนแห่กลางคืน
ตรุษจีนนครสวรรค์ 100 ปี
สืบสานงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ปากน้ำโพ
-ชุดที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- ชุดที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
   
ร่วมจัดนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน
ที่ BCC Hall ชั้น5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว
และขอแสดงความยินดีกับ
โล่รางวัลอันทรงคุณค่า
OPEC AWARDS
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
-สถานศึกษายอดเยี่ยม
-ภราดาสุริยา เตยสร้อย ผู้บริหาร
สถานศึกษายอดเยี่ยม
-ครูออมสิน พงษ์เกษตรกรรม์
ครูยอดเยี่ยม
- นิทรรศการ ชมภาพกิจกรรม
- พิธีรับรางวัล ชมภาพกิจกรรม
- การแสดงเต้นกำรำเคียว ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559
   
คุณครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันพุธรับเถ้า
ณ วัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายระเบียบวินัย"การจราจรปลอดภัย
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ต้อนรับคณะสิงโตกว๋างสิวและคณะมังกรทอง
การแสดงของนางฟ้าของโรงเรียน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู
นักเรียน ผู้ปกครอง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
  พิธีสดุดีนักบุญมิเกล เฟเบรส คอร์เดโร
  นักบุญ องค์อุปถัมภ์อาคารมิเกล
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมภาพกิจกรรม
   
  การแสดงขบวนไนท์พาเหรด
  ชุดสายน้ำแห่งชีวิต

  ณ เวทีริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายรักใคร่ ใส่ใจ ห่วงใยพฤติกรรม
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
นักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน
ตรุษจีน “100ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ”
และเปิดตาสิงโตเฉลิมพระเกียรติ 88 พระชนม์พรรษา
ณ อาคารเทศบาลนครนครสวรรค์
และบริเวณจัดงาน“100 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ”
ริมเขื่อนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ท่านอธิการพร้อมคณะครู
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2559
ณ เวทีใหญ่
บนลานหาดทรายต้นน้ำเจ้าพระยา
โดยมีท่านสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าลาซาล รุ่น 7
เลขประจำตัว 534 เป็นประธานในพิธีเปิด
ขอขอบคุณและชื่นชมนักเรียน
ที่ร่วมแสดงเชิดสิงโต 100 ตัว
ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
   
 
 

 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)