ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
 

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
 
คณะภราดา ผู้บริหาร
คณะครู โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
นำโดยอธิการประภาส ศรีเจริญ
เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ
คุณพ่อธงชัย ดำรงค์อนุกุล คุณพ่อของครูชุติวรรณ ดำรงค์อนุกุล
ณ วัดเสาธง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 28 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนคาทอลิก เรียนวิชาคำสอน
วันที่ 28 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
การประชุม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3
โดยคุณครูบุญเลิศ ชำนาญกล
วันที่ 28 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
รายการเสียงตามสาย ("ภารกิจแห่งรัก")
โดยนักเรียนคาทอลิก
เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
วันที่ 27 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม Big Cleaning Day
โดยลูกเสือ เนตรนารีระดับ ม.1-3 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณรอบโรงเรียน
วันที่ 27 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ มอบของขวัญวันเกิด
เพื่อเป็นสวัสดิการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
สำหรับคุณครูที่เกิดเดือนพฤษภาคม
วันที่ 26 พ.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ คณะภราดาลาซาล
และตัวแทนครูคาทอลิก
เซอร์อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
เข้ารับฟังนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนคาทอลิก
ด้านงานอภิบาล-คุณธรรม จริยธรรม
จาก พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ณ สำนักพระสังฆราช ถ.ดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ ร่วมต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ
โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ในโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมลิเกต้นน้ำเจ้าพระยา
ณ เวทีถนนคนเดิน เทศบาลนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
เข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติเมธี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
และประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

 

   
   
 

 

 
 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)